Filtry gazowe.


Nie musisz znać nazwy filtra. Nie musisz mieć na wzór starego wkładu. Zrób telefonem fotki obudowy filtra. Na podstawie zdjęć dobierzemy odpowiedni model. Jeżeli prześlesz zdjęcia MMS-em, przygotujemy do odbioru.


Filtr Ultra 360.

Filtr Ultra 360

Do efek­tyw­ne­go od­se­pa­ro­wa­nia za­nie­czysz­czeń sta­łych i cie­kłych wy­ko­rzy­sta­no zja­wi­sko si­ły od­środ­ko­wej oraz po­lie­stro­wy wkład fil­tracyjny. Bu­do­wa fil­tra umoż­li­wia usta­wie­nie króć­ców wo­bec sie­bie pod do­wol­nym ką­tem.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm, 16mm-12mm, 12mm-2x12mm, 16mm-2x12mm

Filtr Perfect Blue

Filtr Perfect Blue

Sku­tecz­nie od­se­pa­ro­wu­je cząst­ki sta­łe i frak­cje cie­kłe dzię­ki ru­cho­wi wi­ro­we­mu stru­mie­nia ga­zu oraz wkła­do­wi fil­tra­cyj­ne­mu z włók­na szkla­ne­go.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm.

Filtr PRINS.

 Filtr PPINS

Oryginalny filtr fazy lotnej Prins.
Średnice króćców (wlot-wylot): 16mm-12mm, 16mm-2x12mm

Wkłady filtrów FC.

Wkłady filtrów

Wkłady filtrów fazy ciekłej gazu: BRC, Lovato, Tomasetto, Valtek, OMB, Tartarini, Marini, Med, Dream, Omnia, Certools, Palacar, Smart, inne

Filtr BRC

 Filtr BRC

Ory­gi­nalny filtr fazy lot­nej gazu BRC. Wkład fil­tra­cyjny polie­strowy.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm.

Filtry FL jednorazowe.

Filtry FL

Filtry fazy lotnej gazu, jednorazowego użycia.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm, 16mm-12mm, 16mm-16mm, 14mm-14mm, 12mm-2x12mm, 16mm-2x12mm, 12mm-12mm-Bosch.
Materiał filtracyjny: papier, poliester.

Wkłady filtrów FL.

Wkłady filtrów FL

Wymienne wkłady filtrów fazy lotnej gazu: BRC, Lovato, Matrix, Med, Prins, Certools, Zavoli, Valtek, Perfect Blue, Ultra 360, Blaster, inne.

Filtr BLASTER.

Filtr BLASTER

Filtr odstojnikowy fazy lotnej gazu.
Średnice króćców (wlot-wylot): 16mm-12mm, gniazdo pod mapsensor Bosch'a, wkład filtracyjny poliestrowy.