Filtry gazowe.


Nie musisz znać nazwy filtra. Nie musisz mieć na wzór starego wkładu. Zrób telefonem fotki obudowy filtra. Na podstawie zdjęć dobierzemy odpowiedni model.


Filtr Ultra 360.

Filtr Ultra 360

Do efek­tyw­ne­go od­se­pa­ro­wa­nia za­nie­czysz­czeń sta­łych i cie­kłych wy­ko­rzy­sta­no zja­wi­sko si­ły od­środ­ko­wej oraz po­lie­stro­wy wkład fil­tracyjny. Bu­do­wa fil­tra umoż­li­wia usta­wie­nie króć­ców wo­bec sie­bie pod do­wol­nym ką­tem.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm, 16mm-12mm, 12mm-2x12mm, 16mm-2x12mm

Filtr Perfect Blue

Filtr Perfect Blue

Sku­tecz­nie od­se­pa­ro­wu­je cząst­ki sta­łe i frak­cje cie­kłe dzię­ki ru­cho­wi wi­ro­we­mu stru­mie­nia ga­zu oraz wkła­do­wi fil­tra­cyj­ne­mu z włók­na szkla­ne­go.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm.

Filtr PRINS.

 Filtr PPINS

Oryginalny filtr fazy lotnej Prins.
Średnice króćców (wlot-wylot): 16mm-12mm, 16mm-2x12mm

Wkłady filtrów FC.

Wkłady filtrów

Wkłady filtrów fazy ciekłej gazu: BRC, Lovato, Tomasetto, Valtek, OMB, Tartarini, Marini, Med, Dream, Omnia, Certools, Palacar, Smart, inne

Filtr BRC

 Filtr BRC

Ory­gi­nalny filtr fazy lot­nej gazu BRC. Wkład fil­tra­cyjny polie­strowy.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm.

Filtry FL jednorazowe.

Filtry FL

Filtry fazy lotnej gazu, jednorazowego użycia.
Średnice króćców (wlot-wylot): 12mm-12mm, 16mm-12mm, 16mm-16mm, 14mm-14mm, 12mm-2x12mm, 16mm-2x12mm, 12mm-12mm-Bosch.
Materiał filtracyjny: papier, poliester.

Wkłady filtrów FL.

Wkłady filtrów FL

Wymienne wkłady filtrów fazy lotnej gazu: BRC, Lovato, Matrix, Med, Prins, Certools, Zavoli, Valtek, Perfect Blue, Ultra 360, Blaster, inne.

Filtr BLASTER.

Filtr BLASTER

Filtr odstojnikowy fazy lotnej gazu.
Średnice króćców (wlot-wylot): 16mm-12mm, gniazdo pod mapsensor Bosch'a, wkład filtracyjny poliestrowy.